Các đơn hàng được đặt online

Thực hiện thanh toán vào ngay tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng sử dụng Mã đơn hàng của bạn trong phần Nội dung thanh toán. Đơn hàng sẽ đươc giao sau khi tiền đã chuyển.

Chuyển khoản Ngân hàng Vietcombank:

Lưu Lập Đức: 0561003890744

Nội dung Ck: {Mã đơn hàng}

Lưu Lập Đức (thứ hai từ trái qua) được nhận giải thưởng Lương Định Của năm 2020